GDPR

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Týmto ako dotknutá osoba udeľujem (udeliť tento súhlas môže iba osoba staršia ako 16 rokov) súhlas prevádzkovateľovi:

i4Industry s.r.o.\u2028Blagoevova 9, 851 04 Bratislava\u2028IČO: 51298431\u2028DIČ: 2120679869\u2028IČ DPH: SK2120679869

Kontakt:
+421 (0)2 21 02 87 47
i4industry@i4industry.eu

Tento súhlas vyjadrujem zakliknutím zaškrtávacieho okienka (tzv. checkbox) pod formulárom. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať elektronickou formou (emailom, viď nižšie).

Informácie o spracúvaní osobných údajov v súlade s článkom 13 GDPR

Prevádzkovateľ si uvedomuje, že v súvislosti so zbieraním a vyhodnocovaním žiadostí alebo podnetov na stránke https://www.i4industry.eu dochádza k spracúvaniu osobných údajov, a preto rešpektuje dodržiavanie všetkých zákonnom požadovaných opatrení tak, aby bola zabezpečená ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň Vás týmto ako dotknutú osobu informujeme o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

… doplniť text …

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú a podľa článku 15 ods. 1 písm. e) a f) GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania, taktiež právo namietať proti takémuto spracúvaniu a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

V prípade, že dotknutá osoba poskytla osobné údaje na základe súhlasu alebo zmluvy, má podľa článku 20 GDPR právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom prevádzkovateľ bránil. V prípade, že spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je 3 nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe oprávneným záujmov prevádzkovateľa, má dotknutá osoba podľa článku 21 GDPR právo namietať. Dotknutá osoba má v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, zároveň právo podľa článku 34 GDPR byť informovaná o porušení ochrany osobných údajov.